Nederlog        

 

27 oktober 2008

                                                                 

Deskundologische leugens over het rekenonderwijs

 

 

In de NRC van heden staat een stuk ondertekend door maar liefst achttien moderne (emeritus) hoogleraren in de "didactiek van rekenen, wiskunde of natuurwetenschappen, of onderwijskunde, psychologie of taalbeheersing" met de titel

" 'Realistisch rekenen' niet goed? Kinderen presteren juist beter".

U begrijpt hieruit wellicht direct dat Nederland in Havana ligt, waar de propaganda op dezelfde manier en met dezelfde ijskoude brutaliteit aan het volk opgelepeld wordt.

Feitelijk is het een reactie op een stuk dat ikzelf eerder besprak en de maar liefst achttien ongetwijfeld eminent en excellent hoogbegaafden (*) hebben net als ikzelf indertijd kritiek op de titel van dat eerdere stuk in de NRC dat ik besprak:

Allereerst is de kop 'Ouderwets rekenen mag straks weer' principieel onjuist.

Mijn eigen kritiek op die eerdere door de achttien superbegaafde hoogleraren in van alles en nog wat afgekeurde kop was overigens niet zozeer "principieel" als wel stylistisch, want ik schreef namelijk dat dit klinkt als

een titel uit een damesblad: "Groen màg weer in de nieuwe herfstmode"

Wat is de zéér begaafde veelkoppige professorale kritiek op de gekritiseerde titel? Deze:

Nederland heeft geen staatsdidactiek. Niemand schrijft een rekenmethode voor. De uitgevers produceren schoolboeken, de scholen kiezen.

U ziet: Het zijn niet de regeringen, niet de parlementariërs, niet de onderwijs-boboos en -adviseurs, laat staan het stelletje pretentieuze professorale domkoppen dat al zo een veertig jaar bezig is allerlei varianten van de zogeheten "new maths" - een quasi-wiskunde die geen wiskunde is - aan "scholen" en onderwijzers op te dringen - nee: het is de schuld van "de scholen".

Persoonlijke verantwoordelijkheid bestaat immers ook al dekaden niet echt in Nederland, althans niet voor ambtenaren, niet voor bestuurders, niet voor politici, en al helemaal niet voor onderwijs-boboos, want volgens de 18 professorale deskundologen geldt immers dit:

De afgelopen decennia zijn de scholen massaal overgestapt op boeken die de realistische methode volgen. Ze hebben met zes series boeken ruime keuze: van tamelijk traditioneel tot uitgesproken realistisch.

Ziet u wel? Het zijn "de scholen" die het deden - er kwam geen mens aan te pas, en zéker geen onderwijs-boboos, al hebben die kennelijk tegenwoordig en de laatste dertig jaar in Neerland zo'n tien tot twintig maal mijn jaarinkomen bij hooguit de helft van mijn intelligentie.

Laat ik dus beginnen op te merken dat ikzelf redelijk wat wiskunde heel behoorlijk begrijp, en dat "de realistische methode" zich in mijn optiek verhoudt tot de echte wiskunde als de prostitutionele methode tot de echte liefde - maar ik geef grif toe dat ikzelf véél wiskunde las in mijn leven, van wiskunde houd, godlof geen vakdidacticus onderwijskunde ben, en ook al meer dan 30 jaar geageerd heb (bij gelegenheid, zoals deze) tegen de zogeheten "new maths" en alles wat daarvan afgeleid is, inclusief vals prostitutioneel "realisme" in de rekenkunde.

Vervolgens. Al ben ik dan geen professorale onderwijsbobo in de vakdidactiek van de zogenaamde "realistische rekenkunde", ook ik kan doorzeuren over titels boven stukken.

Kijk maar: Een kop als "Kinderen presteren juist beter" is zowel een klassieke redeneerfout als ook een vorm van grove en leugenachtige reclame zolang niet duidelijk gemaakt wordt waar het dan wel "beter" dan in is: Beter dan wie of wat? ("Piet is groter" zegt even weinig als "Piet is beter", namelijk geheel niks, zonder enige relevering, en zelfs niet over Piet, want geen mens kan groter of beter zijn dan zichzelf, tenzij het natuurlijk een vak-didacticus "realistisch rekenen" is.)

Daarbij, wat het zogenaamde "principieel onjuist" betreft van de kop 'Ouderwets rekenen mag straks weer' betreft: Als dan

"Niemand schrijft een rekenmethode voor"

dan "mag" het "straks" toch óók en nog steeds, en omdat het ouderwets rekenen - veertig en meer jaar geleden - ook "mocht", dan mag het straks toch immers "weer"?

Moet je dan echt achtttienvoudig professor in deze of gene vak-didactiek van een onzin-vak zijn om dit soort elementaire logische puntjes met open  ogen maar liefst achttien keren te missen? Of lezen ze hun eigen kul niet voor het te ondertekenen? Of wordt een Neerlander dan alleen maar vak-didacticus-cum-professor-realistisch-rekenen als hij of zij universitair bewezen heeft én niet te kunnen rekenen én niet te kunnen redeneren? Of is ook deze sample van achttien te klein voor deze konklusie?

Hoe het zij, de 18 professorale hoogst integere zeer hoog begaafde rekendeskundologen komen waarempel met "feiten" en "cijfers" zoals deze:

Ook het rapport Onderwijs op peil? (2008) van het Cito signaleert dat de afgelopen 20 jaar Nederlandse kinderen beter zij geworden in getalinzicht, hoofdrekenen en schattend rekenen; het cijferend rekenen is wat achteruit gegaan.

Het is dan wat tragisch te weten dat nauwelijks een half jaar geleden een gepensioneerde directeur van het CITO, daar ruim vijfentwintig jaar werkzaam, precies het tegengestelde beweerde - en dat ik de lezer hier ook wel eens uitgelegd heb waarom de feitelijke standaarden in het onderwijs al dekadenlang aan het afkalven en inzakken zijn: Omdat de bepaling van de eindcijfers altijd dusdanig plaatsvindt, ongeacht het gemiddeld niveau, dat de overgrote meerderheid toch een voldoende krijgt. (**)

U moet als u trek mocht hebben in meer van het gebazel van deze 18 onderwijs-boboos (een bobo verhoudt zich gemeenlijk tot een bobo als een bonobo tot een bonobo - maar dit is alleen een parenthetische precisificatie over kleffe Neerlandse carrièremakerij om een onderliggend  mechanisme goed te verduidelijken (***)) dan moet u het zelf maar nalezen op de nrc-site.

Ik citeer alleen nog de eindalinea bij wijze van overgang naar een ander item over de realiteit van het rekenen in Neerland.

Hier is die eindalinea:

Het beeld dat nu wordt uitgedragen over het realistisch rekenen ('alleen een terugkeer naar ouderwets rekenen kan het land nog redden') kan leiden tot ondoordachte veranderingen in het rekenonderwijs.

En hier zijn dan, voor uw instructie en als eventueel levensreddende informatie bij uw volgend ziekenhuisbezoek, de kop en het begin van een bericht van de voorpagina van dezelfde NRC over de gevolgen van meer dan 30 jaar "realistisch" rekenen in het Neerlands onderwijs. Ik zet een en ander vet zoals de NRC:

Arts moet op rekenles

In één milliliter zitten twintig druppels infuusvloeistof. Een patiënt heeft twintig druppels nodig per minuut. Hoe lang duurt het voordat een halve liter vloeistof op is?

Bij zo'n som maken artsen en verpleegkundigen veel fouten. Ze meten te vaak verkeerd als ze een medicijn bereiden. Per jaar vallen in ziekenhuizen tientallen doden na rekenfouten, blijkt uit onderzoek uit 2006. Vanaf deze week gaan daarom duizenden artsen en verpleegkundigen terug naar school.

Hierbij moet u om te beginnen even bedenken dat artsen écht niet zo dom zijn als professorale vakdidactici onderwijs-kunde e.d. en ook dat ze een (zogenaamde, moet je er tegenwoordig bij zeggen) bèta-opleiding afliepen.

Toch weten ze vaak zélfs niet hoeveel milliliter er in een liter zit - iets wat ikzelf toch al op mijn negende behoorde te weten, net als iedereen in mijn klas. ("Makkelijk te onthouden, jongens" zei de onderwijzer dan: ""Mille" is Frans voor duizend, net als in een miljoen, dat duizend maal duizend is". Maar ja, 't is lang geleden.)

En ikzelf heb een paar jaar geleden aan een apothekersassistente geprobeerd uit te leggen wat een milliliter is en hoe je ermee rekent, omdat zij meende dat het medicijn dat ik kreeg voortreffelijk afgemeten was, en ik wist dat het 1/1000e deel was van wat de dokter had voorgeschreven. Maar ja, ik ben geen afgestudeerd apothekers-assistente, dus wie dacht ik wel niet wie ik was, nietwaar?

Na een kwartier zelfstandig rekenen, waarbij ik moest staan wachten, met een heuse rekenmachine en een papiertje erbij was ze er nóg niet uit, en moest ik in arren moede en slecht gestemd over het moderne rekenonderwijs en het lange staan naar huis om de betreffende arts te bellen, die mij prompt vertelde dat dit om de haverklap gebeurde, bij allerlei Amsterdamse apotheken; en die dus maar de apotheek belde om persoonlijk te zeggen dat deze patiënt gelijk had en kan rekenen, waarna het uiteindelijk toch nog in orde kwam. (Excuses krijg je natuurlijk niet, want je hebt in de perceptie van zowel de apotheker als zijn assistente zowel de apotheek als de assistente voor joker gezet.)

Kortom, je leven moet tegenwoordig dus niet afhangen van de vermogens van een verpleegkundig of medisch gediplomeerd iets, want die diplomaas zeggen niets dan dat de betreffende nooit protesteerde tegen het slechte onderwijs, waarbij dus komt dat als je zelf niet mee kunt rekenen, je maar al te makkelijk verwordt tot één van die

tientallen doden na rekenfouten

En u moet niet verwachten dat enige niet-rekenmachtige dit als enige persoonlijke fout of tekortkoming zal zien: Wie denkt u wel niet wie u bent dat u de dokter of de zuster corrigeert met elementair rekenen?!

Nog een hoop en rust gevend citaatje over de moderne Neerlandse beschaving?

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Maastricht dat slechts 66 procent van een groep van 186 verpleegkundigen grammen konden omrekenen in kilo's.

Kortom, 62 van de 186 van de - ongetwijfeld gediplomeerde - "verpleegkundigen" - wist niet eens dat er 1000 gram in een kilo zit, of kon met die kennis helemaal niets:

Nog minder medewerkers konden een infuusvloeistof foutloos maken, omdat daarbij moest worden opgeteld, afgetrokken en gedeeld. De onderzoekers vonden de rekenvaardigheid "ontoereikend". Zelf dachten de verpleegkundigen daar anders over (..)

want al hebben ze geen enkele kennis van de meest triviale relevante weetjes en vaardigheden, een brutale bek opzetten hebben ze allemaal wel geleerd in het onderwijs, en die

tientallen doden na rekenfouten

zullen dan ook vast wel weer de schuld van "de scholen" zijn, en helemáál niet en nooit van al die gediplomeerde "verpleegkundigen" die niet kunnen en niet begrijpen wat iedere tienjarige veertig jaar geleden vanzelfsprekend moest kunnen en weten om maar de lagere school af te mogen maken.

Ik denk dus dat u er tegenwoordig verstandig aan doet om, mócht u zo ongelukkig zijn een Neerlands ziekenhuis in te moeten, alle artsen en al het verplegend personeel eerst of zo snel mogelijk een rekentest te geven, vóórdat u 1000 keer te veel of te weinig van het een of ander in uw infuusvloeitstof of injecties krijgt.

Een modelvraagstuk heb ik al eerder geleverd, en iedereen die dit niet binnen enkele minuten alleen met hulp van potlood en papier goed op kan lossen hoort géén dokter of verpleegkundige te zijn, en hoort géén macht te hebben over wat een ander al dan niet z'n lichaam ingespoten krijgt, en onafhankelijk van enige relevante kennis over milliliters of elementaire rekenkunde, zoals nu in Neerlandse ziekenhuizen de feitelijk gepraktiseerde norm en waarde lijkt te zijn, zelfs onder artsen, want hier is de eindalinea van het NRC-stukje:

Het Academisch Medissch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft samen met Noordhoff Uitgevers een cursusprogramma medisch rekenen opgezet. AMC stuurt alle 1.600 verpleegkundigen en 500 artsen naar de rekenlessen, zegt verpleegkundig bestuurder Robert Simons. Zeven ziekenhuzien hebben inmiddels al duizenden medewerkers ingeschreven. Tien anderen overwegen dat.

Ik zou er de eerstkomende tien jaren niet op rekenen dat de artsen en verpleegkundigen die uw hulpverleners zullen zijn, eventueel verplicht door uw "Zorgverzekering", wel werkelijk kunnen rekenen, of begrijpen wat hun rekenmethode doet, en u kunt er statistisch gif op innemen dat hun gemiddeld niveau, zowel wat betreft kennis als intelligentie, een heel stuk minder is dan veertig en meer jaren eerder.

Dat is dus wat de-mo-kra-ti-se-ring van Ons Onderwijs betekent, in de feitelijke praktijk: Nivellering, debilisering en Untergang des Abendlandes, en de incompetenten aan de macht uit naam van de hoogste idealen.


P.S. Zie ook eerdere stukjes van dit jaar als Nederonderwijs en Onderwijs-debat en Veertig jaar onderwijs-nivellering en vooral Het CITO vindt het ook.

(*) Toch gezamenlijk gauw goed voor zo'n 2 miljoen per jaar aan salaris uit de belastinggelden, alles vanwege hun evidente, bewezen, zeer grote vakdidactisch meesterschap.

(**) Dit is de PvdA-gepatenteerde methode waarmee het onderwijs de laatste veertig jaar "op hoog peil" is gehouden, vanaf de universiteiten tot de lagere scholen.

(***) Anders verwoord - met als resultaat veel neerladingen - in mijn commentaar bij Idee 1215 van Multatuli en zo bijzonder leerzaam voor Neerlanders die waarachtig carriére willen maken in Neerland dat ik het fraais voor uw instructie en toekomstig welbevinden maar eens herhaal:

Val niet op! Doe normaal! Wees gewoon! Bemoei je alleen met je eigen zaken! Denk niet na, behalve over hoe je baas te plezieren! Stel geen lastige vragen! Kritiseer nooit je werkgever of collegaas! Heb geen belangstellingen in iets waarin je collegaas geen belang stellen! Leef, denk, doe en zie eruit als je geëerde collegaas! Wees nooit origineel! Denk en praat niet over politieke, religieuze, morele, filosofische of wetenschappelijke kwesties! Bezit geen interesses in iets waar niet talloos veel anderen ook in geïnteresseerd zijn! Doe normaal, dan doe je al gek genoeg! En denk vooral niet dat je iets bijzonders bent! "If you want to be pleased, please!". De beste kruipers en de handigste huichelaars komen 't verst in onze menselijk-o-zo-menselijke maatschappij!

Leer dit van my.

Zo doende en denkende kunt ook u, ja u - geheel anders dan ik - en ook geheel zonder te kunnen rekenen of iets van wiskunde te weten, tóch heel snel en makkelijk onderwijs-vakdidacticus-professor "realistisch rekenen" worden aan een Neerlandse universiteit! Met een salaris zó hoog dat u helemaal niets van rekenen hoeft te weten om toch iedere maand geld over te houden!

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail