\ 

Nederlog

 

8 maart 2010

 

ME: ME en postmodernismeEr zit - is me ondertussen gebleken - een aanzienlijke component postmodernisme in het zogeheten (pseudo-)wetenschappelijke discours over ME, dat er kennelijk met opzet is ingebracht door (vooral) Wessely en Reeves, en dat de rationele discussie en intellectuele behandeling van ME en de problemen eromheen een stuk moeilijker.

Het is ook niet makkelijk er snel vat op te krijgen, al heb ik mijn best gedaan in Studies in MEdical Sadism - 0 waar ik een feitelijk van postmoderne rhetorische truuks doordesemde quasi-wetenschappelijke uiteenzetting uit een recent Engels handboek voor medici bespreek.

Op dit moment heb ik alleen de gezondheid om de achtergronden schematisch in te schetsen, en wel middels een herhaling van een samenvatting van mij van postmodernisme:


2. Wetenschappelijk realisme vs. Postmodermisme

Het onderwerp is niet alleen rijk, het is ook te complex voor adequate en volledige behandeling in deze haastige en met aanzienlijke pijn en in diepe armoede geschreven stukjes van mij in Nederlog.

Ik heb er daarom even over gepeinsd, en als vingerwijzing en hulp voor de lezer een tafel van kontrasten opgesteld tussen wat ik enerszijds wetenschappelijk realisme noem en anderszijds het postmodernisme:

 

Wetenschappelijk realisme Postmodernisme

Karakterisering

Doel:   Emprisch houdbare testbare rationele verklaringen voor natuurlijke feiten, die gebruikt kunnen worden om menselijke noden en wensen te lenigen. Mediamiek houdbare pretentieuze kretologie en kul, die gebruikt kunnen worden om de carrières van de uitdragers ervan te bestendigen.
Aanname:   Er is een onafhankelijke bestaande werkelijkheid die het best gekend kan worden met wetenschappelijke methodes, en het best uitgelegd en geschreven kan worden met wiskundige methoden. Zowel binnen als buiten Academia kunnen carrièrs, posities, macht en aanzien het makkelijkst bereikt worden met zeer pretentieuze morele poses, intellectuele waanleren en algeheel - cultureel - relativisme

Methodes

Cognitief:  1 realisme relativisme
 2 waarschijnlijkheidstheoretisch totalitair
 3 objectief ideologisch
Moreel:  4 persoonlijke emancipatie sociale nivellering
 5 verandering bevrijding (soi-disant)
 6 persoonlijk en a-politiek politiek en gepolitiseerd
Praktisch:  7 technologische oriëntatie machtsdenken
 8 wetenschappelijk gericht media gericht
 9 individueel denken groepsdenken (Groupthinking)

Misschien dat ik hier later nader op inga, maar ik wil hier wel een korte toelichting geven op de 9 kontrasten in methoden tussen enerszijds de echte wetenschap en anderszijds de echte oplichterij of waanleer die postmodernisme heet:
 
 1 realisme relativisme

Wetenschap is realistisch: beweringen zijn waar of niet, bewijsbaar of niet, en wel of niet goed onderbouwd met beproefde feiten en/of herhaalbare experimenten; postmodernisme leugent het bestaan van  waarheid, en is, als uiteindelijk media-gebeuren voor opgang van academische oplichters zonder wetenschappelijke of wiskundige talenten, zeer sterk gebaat bij relativering van alles dat niet de persoonlijke belangen en inkomens van postmoderne poseurs dient.
 
 2 waarschijnlijkheidstheoretisch totalitair

Wetenschap is fundamenteel waarschijnlijkheidstheoretisch: Beweringen kunnen op grond van objectieve evidentie rationeel als meer of minder waarschijnlijk ingeschat worden, en veel verschijnselen kunnen alleen adekwaat statistisch onderzocht en gerepresenteerd worden; postmodernisme presenteert een totalitaire bevrijdingsideologie met een totalitaire alomvattende zogeheten epistemologie die alles van reclame, porno en media-kul tot echte natuurkunde en zuivere wiskunde op één lijn stelt en zogeheten demokraties reduceert tot wat de plenaire vergadering, de universiteitsraad, of het volk voor de TV ervan vindt, in meerderheid, in hun grote postmoderne gelijkwaardigheid van alles en iedereen.
 
 3 objectief ideologisch

Wetenschap is gebaseerd op kennis van en interesse in objectieve feiten, vastgesteld door onafhankelijke objectieve waarnemers, en op herhaalbare experimenten, waarvoor hetzelfde geldt; postmodernisme houdt dit alles voor ideologie en is zelf expliciet ideologisch en totalitair: Wat tegen de postmoderne bevrijdingsrhetoriek van op dit moment modieuze achtergestelden in lijkt te gaan, of postmoderne carrièremakers in de weg staat wordt postmodern uitgemaakt voor fascistisch en ander fraais.

 4 persoonlijke emancipatie sociale nivellering

Eén zeer belangrijke motivatie van de echte wetenschap en de echte  wetenschappers is de persoonlijke emancipatie van individuele mensen overeenkomstig met hun talenten en menselijke noden; de postmoderne bevrijding bestaat uit sociale nivellering, gelijkschakeling, en gelijkmaking van alles en idereen tot de gelijkwaardigen van postmodernen (behalve dat de postmoderne leiders natuurlijk nèt weer even iéts gelijkwaardiger zijn dan alle anderen, om welke reden aan hèn alle goedbetalende academische baantjes toebehoren, postmodern moreel gezien).

 5 verandering bevrijding (soi-disant)

De wetenschap is bedoeld om de wereld te begrijpen en gebaseerd op dat begrip te veranderen conform de wensen en belangen van mensen; postmodernisme is bedoeld om totaal talentloze sofen, logen en gogen in het genot te stellen van de beste academische baantjes en tot de prominentste mediamieke Talking Heads van de dag te maken, en doet dar door altijd en overal te pretenderen De Bevrijding te brengen van Alle Onderdrukking van De Vrouw, De Zwarte, De Homo en (nadat alle postmodernen academische aanstellingen hebben) wellicht ook van andere mensen. (En deze Bevrijding drukt zich dan weer uit - "physical 'reality' ... is at bottom a social and linguistic construct" - in de gedwongen oplegging aan allen van de brute totalitaire taalterreur die Politieke Correctheid heet.)

 6 individuele emancipatie politiek en gepolitiseerd

Echte wetenschap dient individuele emancipatie van allen, en wordt geproduceerd door de intellectueel meest begaafde individuen, voor wie echte kennis van de werkelijkheid een fundamenteel persoonlijk instrument van beschaving en emancipatie is; postmodernisme brengt de postmodernistische bevrijding van allen door allen te reduceren en nivelleren tot wat ook de allerdomsten, allerluisten en minst morelen, en inzonder professoren postmoderne filosofie en zogeheten literatuur-"wetenschap" (vanouds HET domein voor de driekwartdebiele digibeten die posmodernen plegen te zijn) intellectueel aankunnen.

 7 technologische oriëntatie machtsdenken

Echte wetenschap - en alleen echte wetenschap - leidt tot echte menselijke technologie: Nieuwe door mensen gecreëerde artefacten en constructies die menselijke interesses en belangen dienen, en die als objectief bestaande dingen (medicijnen, apparaten, instrumenten) bruikbaar zijn voor anderen, ook zonder kennis van de wetenschap die voor het creëren ervan nodig was (en zonder te bidden, of priesters, shamanen, of postmoderne media-sofen te hoeven aanroepen); postmodernisme wordt gedreven door maatschappelijk machtsdenken, en de wil de maatschappij revolutionair te veranderen zodat iedereen postmodern bevrijd c.q. genivelleerd kan worden, en heeft uiteindelijk alleen de macht van het woord, de leugen, de pose, en de eventuele democratische sanctie van een domme misleide meerderheid c.q. de journalisten die het onwetende kiesvee bespelen in de media.

 8 wetenschappelijk gericht media gericht

Echte wetenschappers richten zich voornamelijk tot echte wetenschappers, voor kritiek ('peer review') en ondersteuning; postmodernen zijn vooral mediagericht omdat hun boodschap feitelijk populistisch, nivellerend, kretologisch, en berekend op de vermogens van de domme massa is, en feitelijk alleen emancipatie, carrières, inkomen, media-faam, en boekomzetten voor postmoderne voorlieden en hun pijpendragers nastreeft.

 9 individueel denken groepsdenken (Groupthinking)

De echte wetenschapper is een individu dat de moed en de vermogens geeft rationeel voor zichzelf te denken; postmodernen, bij gebrek aan talent en kennis, kunnen alleen in termen van groepsdenken redeneren, en zweren bij democratische meerderheden, hoe ook gemanipuleerd en bedrogen, en bij de zogeheten gelijkheid en gelijkwaardigheid van allen voor alles, uit naam van de menselijke bevrijding en emancipatie, en natuurlijk altijd afgezien van die kleine minderheid van zogeheten 'fascisten' (als ik) die dit durven te ontkennen, en die dringend genivelleerd en bij voorkeur van de postmoderne universiteiten en academies moeten worden getrapt als élitaire arrogante voorstanders van slavenhandel en als aanhangers of bewonderaars van zogeheten Dead White Males (*), volgens postmoderne principes.

Ik hoop dat dit lijstje van kontrasten u enige deugd doet, en als u meer wilt weten dan kunt u zich laven aan de boven gegeven referenties en links, of aan mijn site, die postmodernistisch gezien van zeer grote en aanmatigende gruwelijkheid moet zijn.


Mocht het u niet geheel duidelijk zijn wat ik bedoel, dat heel wel mogelijk is als u niet zoveel van ME of van postmodernisme weet, dan is het de bedoeling dat ik het later uitleg, want het is zowel interessant als bitter, en illustreert bovendien het verval van een aanzienlijk deel van de wetenschap, want de afgelopen dekaden zijn, althans in het Westen, de - ik zal maar zeggen - zachtere wetenschappen, waar een mens groot in kan zijn zonder veel intellectueel talent, dat overigens niet wil zeggen dat er niet af en toe heel zinnig werk door werkelijke intelligente mensen in verricht wordt, grotendeels in handen gevallen van pseudo- en quasi-wetenschappers, met een groot deel of alle van bovengenoemde postmodernistische kenmerken en veel van de aangeduide technieken. Dit hangt ook samen met de grote verslechteringen in de vooropleidingen en de vereenvoudigingen in en verkortingen en verslechteringen van het universitair onderwijs.

Wat een en ander ingewikkelder maakt rondom ME is dat postmodernisme logisch gesproken een rhetorisch systeem van truuks, leugens, misrepresentaties, herdefinities, morele poses, verbale vaagheden, loze beloftes en intellectuele oplichterij en voos verbaal advocaten-bedrog is, dat althans door de Wessely-school heel welbewust, en  natuurlijk geheel oneerlijk, toegepast wordt - bovendien met de voortdurende pretentie dat hun leugens en misrepresentaties de wetenschappelijke waarheid zouden zijn, of althans de visie die zou behoren te prevaleren inzake ME (dat zijn CVS believen te noemen, alweer om rhetorische redenen).

Hier merk ik alleen op dat hun argumenten geheel conform Rochefoucauld zijn:

"We have all sufficient strength to support the misfortunes of others"

nl. door de Wesselyaanse overweging dat de pijn die je niet voelt, in het bijzonder de pijn van zieken, eenvoudig niet bestaat, om welke reden deze (en andere) zieken wel ingebeelde zieken moeten zijn, als het tenminste geen oplichters zijn. And that is modern Wesselyan psychiatry, that greatly benefits the profit margins of health insurance companies, and so must be both morally good and scientifically rational.

Maar later meer hierover.

(*) "Dead White Males" somt in één postmoderne popi-kreet drie postmoderne doodzonden op: Dood - niet meer mediamiek; blank - niet Zwart en niet Vrouw; en (gruwel aller gruwelen) mannelijk - in het postmoderne feminisme een diersoort ("from Mars") weinig verschillend van Untermenschen, onderdrukkers, patriarchale zwijnen, en naar hegemonie strevende mannelijke griezels, die daarin geheel en fundamenteel verschillen van De Vrouw ("from Venus"), die Übermensch, Bevrijdster, Moeder-Minnares-Multitasker, en immer Gelijkwaardig, Integer en Eerlijk is - voor meer zie de Neder-Überfeministe en Po-Mo academische oppercarriéremaakster Mary Franken.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail